Avträdets Arkitektur

Examensarbete masternivå, år 2020.

Examensarbetet ”Avträdets Arkitektur” utgår från en problematisering av vår tids användning av vattentoaletten och använder också utedassets arkitektur som generator för projektet. Avträdet är en byggnad som ofta tas för given idag, men som kan berätta mycket om hur vi levt förr, och framförallt är ett exempel på en arkitektur som för människan närmare naturen. Det är i synnerhet denna aspekt som legat till grund för detta projekt.

Arbetets frågeställning har varit: Hur kan en arkitektur, som tar avstamp i det traditionella utedasset, bidra till att minimera samhällets vattenförbrukning och samtidigt addera sinnliga kvaliteter till den arkitektoniska upplevelsen i en bostad?

Efterforskningen har innefattat hur rening av vatten fungerar, vilka miljökonsekvenser de för med sig och vilka andra alternativ som finns, samt utedassets funktion, utseende och historiska värden.

Arbetet har resulterat i en nytänkande hustypologi på Gotland. Tack vare ett gemensamt, mer lokalt, reningsverk och en toalettlösning som baseras på en vakuumlösning med urinseparation kan man bättre ta tillvara på resurser och minska användningen av vatten.

Byggnaden inspireras på flera sätt av utedassens utseende och funktion, exempelvis genom att integrera kalla och varma utrymmen och en ständig närhet till naturen.