Henriksdalsskolan

Examensarbete kandidatnivå, 2018.

En alltför stillasittande vardag leder till påtagliga konsekvenserna för många barn och ungdomar idag. Argumenten för att få unga att röra på sig är otaliga, men förutsättningar för fysisk aktivitet i skolmiljön är förstås att detta ges möjlighet rumsligt. Därför utgick mitt examensarbete från hur jag med arkitektur kan öka den fysiska aktiviteten i skolmiljön.

Projektet omfattade utredning och tester kring arkitektoniska principer som skulle kunna göra att barn blir mer fysiskt aktiva. Lösningen blev flexibla arbetsrum, förstärkning av skolgården som en viktig pedagogisk resurs och därigenom erbjuda en mängd olika aktiviteter och användningsområden samt att rast- och kommunikationsytor används för att förlänga sträckor mellan olika funktioner och på så sätt uppmuntra till rörelse.

Skolan ritades på en tomt i Henriksdal strax söder om Stockholms city. Skolans kommunikationsvägar interiört är en regisserad rörelse i form av en ramp, med hållplatser för skolans funktioner. Rörelsen börjar redan utanför skolan, med en idrottspark i söder, via rampen upp till hemvister, personal och idrott. De äldre barnen har längst sträcka att gå och de yngsta barnen har kortast. Den gröna byggnaden förstärker skolans identitet och dess roll, samtidigt som det skapar ett tydligt signalement för området.